Tarihçi müellif Tayyib Gökbilgin’den Padişah İkinci Murad’ın bilinmeyen tarafları

İstanbul Üniversitesi Tarih Kısmı bünyesinde açılan Osmanlı Kuruluşları ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nün kurucusu olup birçok kıymetli araştırmaya, yapıta imza atmış olan Prof. Tayyib Gökbilgin, hakkında çok az çalışma bulunan Sultan II. Murad’a dair bu değerli çalışmasında sultanın hayat öyküsünü canlı bir üslupla işlerken devrin genel çerçevesini de çiziyor…

Çelebi Sultan Mehmed’in büyük şehzadesi Sultan II. Murad 1404 yılında doğdu. Şimdi 12 yaşındayken Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve Osmancık bölgelerini içine alan Rum vilâyeti beyliğiyle vazifelendirildikten bir sene sonra Börklüce Mustafa İsyanı’nı bastırmakla görevlendirildi.

Tahta geçtiğinde şimdi 18’li yaşlarındaydı. Çağdaş kaynakların adalet ve merhametine, şecaat ve kudretine sıklıkla vurgu yaptığı Sultan II. Murad bir taraftan Anadolu’da birliği sağlamaya çaba gösterirken başka taraftan da Balkanlar’da fetihlere devam ediyordu.

Osmanlı ülkesinde birçok vakfı ve hayratı bulunan sultan, halkın sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor, derviş ve sûfîlerle irtibat hâlinde bulunuyor, âlim ve mütefekkirleri himaye ediyordu.

Sayfa: 272

İstanbul Kuşatması

II. Murad’ın birinci vakitleri ve tahta cülûsu, Şehzade Mustafa İsyanı, İstanbul Kuşatması, Eflak, Arnavutluk ve Mora’ya seferleri, Selanik’i fethi, Karamanoğulları ve başka beyliklerle münasebetleri, Varna ve II. Kosova Savaşı, geleceğin Fatih Sultan Mehmed’i olan oğlu II. Mehmed’e tahtını bırakması üzere bahislerin canlı bir üslupla incelendiği bu kitap Sultan II. Murad bölümünün devlet ve yönetim adamları, Osmanlılarda edebî cereyanlar, 15. yüzyıl âlim ve şairlerinin yanı sıra tekrar bu yüzyılda Osmanlılardaki tasavvuf cereyanını da akademik bir titizlikle işliyor.

Gerçekçi bir perspektif

Sultan II. Murad, yerli-yabancı kaynakların adaletine vurgu yaptığı, devrinde Osmanlılar’ın Balkanlar’da yayılması ve yerleşmesinin katılaştığı bir sultanın hayat öyküsünü tarihi hakikatlerle ve gerçekçi bir perspektifle ele alıyor…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir