Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kuruluyor

AK Parti, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitiminin verileceği İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinde, Polis Akedemisi bünyesinde lisans eğitiminin verileceği İç Güvenlik Fakültesi’nin kurulması ve Güvenlik Korucularına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

GÜVENLİK KORUCULARINA DÜZENLEMETeklifle, güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek. Meskun yerlerde silah atmak fiili, devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanacak. Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse görevden çıkarma cezası verilecek. Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet verilmesi halinde, işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre görevden çıkarma cezası verilecek. Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, devleti veya kişileri zarara uğratmışsa görevden çıkarma cezası uygulanacak. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilecek.ŞEHİTLERDEN İNTİKAL EDEN SİLAH RUHSATLARINDA SÜRE KAYDI ARANMAYACAKEmniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılabilecek. Bu kişiler, bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KURULUYORJandarma Teşkilatı personelinin ödevleri, hak ve sorumlulukları ile görevlerin icrası sırasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer konular İçişleri Bakanlığı’nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.8 YIL MECBURİ HİZMET

İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak. Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek. İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatırılacak, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmeyecek. Polis memuru olarak eğitim görenler hariç fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek. İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacaklar. İç Güvenlik Fakültesi’nde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 yarıyıl veya 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir