İktisada ait ‘torba’ kanun teklifi Kurulda kabul edildi

Ekonomiye ait düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Teklifle, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi hedefiyle, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, konseyi gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden muhtaçlık fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, patronlarca, iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu meblağı aşması halinde aşan kısım ile bu maksatla sağlanan öteki menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamirat, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun yurt dışı karlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek bireylerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 yıl elde tutmaları koşuluyla Vergi Yöntem Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların fiyatlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine bahis yarar ve iratlarından payların iktisap edildiği devirde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim meblağı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut karlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– Tahsil kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Fakat ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en fazla üç kez yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik devrinin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut hukuksal nedenlerle takibinde fayda bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit fiyatları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı müddetinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri mahzur sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat şurası tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi alan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara ek edilmiş endeks meblağları terkin edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel tahsil edilen fiyatlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks meblağları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

– Yersiz yapılan muhtaç ve meskende bakım yardımı ödemeleri geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sıhhat şurası raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki bireylere bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu fiyatın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin meblağını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü şahıslara devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, gerçeğe uygun olmayan evrak ve sıhhat heyeti raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç fazla, yersiz ödenen ve geri alınması gereken konutta bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden evvel bu kapsamda tahsil edilmiş olan fiyatlar bakımından ilgili bireyler lehine hiçbir halde alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek.

– Kısa çalışmaya ait süreçlere düzenleme

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemelerinde kusurlu süreçlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi fiyat takviyesinden yararlanan çalışanın müracaatta bulunduğu patron tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona uygulanan idari para cezalarından, bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan evraklarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama sarfiyatına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan devirde patron tarafından personel çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına mevzu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemeleri bu husus kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu unsur uyarınca terkin kararları uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz ithalat rejimi kapsamında şahsî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka model ve yaşına nazaran değişmekle birlikte, orantısız biçimde yüksek olduğu bedellendirilen cezalarda indirime gidilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx